ثبت نمایندگی خارجی

مدارک لازم جهت ثبت شعبه نمایندگی خارجی توسط ثبت پایتخت

 

1- اصل پاسپورت نماینده شرکت خارجی

2- امضاء وکیل ذیل وکالتنامه وکیل

3- کپی برابر اصل و اصل قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی

4- اصل و کپی شناسنامه نماینده (شخص حقیقی) برابر اصل

5- آدرس محل سکونت نماینده و محل نمایندگی

6- ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.

7- کپی برابر اصل و اصل اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط..

8- گزارش فعالیت هاي شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی

9- آخرین گزارش مالی تائید شده شرکت خارجی

 

10- اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی

11- تصدیق مدارک ثبت شرکت خارجی در کنسولگری

12- اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شرکت خارجی

13- کلیه اسناد شرکت خارجی پس از تائید مرجع ذیربط (نظیر مرجع ثبت شرکتها) و تائید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تائید سفارت یا نمایندگی جمهوري اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تائید اداره فنی دادگستري اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد .

 

مدارك شرکت نماینده شرکت خارجی توسط ثبت پایتخت

 

1- کپی برابر اصل قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی

2- کپی برابر اصل اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نمایندگی

3- روزنامه رسمی حاوي آگهی تاسیس شرکت

 

4- روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات شده مخصوصا در مورد مدیران

5- ارائه سابقه فعالیت شخص حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی

6- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط

7- گزارش فعالیت هاي شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی

8- آخرین گزارشمالی تائید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی که حسابرس تائید بکند.

9- اظهارنامه ثبت نمایندگی شرکت خارجی

 

شرایط اخذ نمایندگی خارجی

 

فعالان اقتصادی و نمایندگان شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند ، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چار چوب قوانین، ضوابط و مقررات کشور به ثبت شعبه نمایندگی خود اقدام کنند .

 

تبصره: آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 

دستورالعمل ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

 

1- شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر بر اساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند :

ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یاخدمات شرکت خارجی .

انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی شرکت خارجی منعقد می شود .

بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران .

همکاری با شرکتهای فنی ومهندسی ایرانی برای انجام کار در کشور های ثالث .

افزایش صادارات غیر نفتی جمهوری اسلام ایران .

ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری.

 

انجام فعالیت های که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند ، صادر می گردد از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره .

-2 شعبه شرکت خارجی ، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انحام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود .

-3شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست خود به اداره کل ثبت شرکتهاو مالکیت صنعتی ارائه نماید:

اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.

آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت .

گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه بر آورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه .

-4نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی و حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیتهایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد مسئولیت خواهد داشت .

 

 -5اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند:

مدارک شناسایی شخص متقاضی: برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی ، اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط.

ارائه سابقه فعالیت شخصی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی .

اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط .

گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی .

معرفی وزارتخانه ذیربط .

-6شعبه شرکتهای خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدم نموده و به فعالیت می پردازند موظفند هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارائه نمایند.

 

 -7کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذیربط ارسال دارند. حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی –مصوب 1372- اعلام نشده است . توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند ، انجام می گیرد .

-8 اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه باید توسط یکی یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

-9به منظور برخورداری شرکتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آها شرکتهای خارجی که تا قبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه در ایران از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند اطلاعات و مدارک موضوع مواد 3و5 این آیین نامه را به دستگاه های ذیربط ارائه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.

 

برای اخذ نمایندگی خارجی در اسرع وقت با شرکت ثبت پایتخت تماس بگیرد .

محتوای بیشتر در این بخش: « ثبت علامت تجاری

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به ثبت پایتخت می باشد . 

طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه